InfraResearch is met name actief in Noord Nederland.
We voeren opdrachten uit voor:

  • Aannemers
  • Overheden
  • Ingenieursbureau’s

    Hieronder een greep uit de opdrachten in beeld en woord:

  • InfraResearch asfaltboringen orgelboringen N351 Makkinga Oldeberkoop in opdracht van Provinsje Fryslân


Provinsje Fryslân: N351 & N393
Op de N352 tussen Makkinga en Oldeberkoop hebben wij voor de Provinsje Fryslân asfalt- en constructieboringen verricht vanwege spoorvorming. Om de oorzaak van de spoorvorming te achterhalen hebben wij op 4 locaties orgelboringen verricht. Bij orgelboringen wordt er over de volle breedte van de weg om de 20 centimeter boringen verricht, deze geven een beeld van de staat van het asfalt en de ondergrond. Op basis van de uitkomst van de boringen kan de oorzaak worden gevonden en een plan gemaakt worden voor herstel van de weg.

Daarnaast hebben wij op de N393 tussen St. Annaparochie en St. Jacobaparochie asfalt- en constructieboringen verricht op de brug over de Koudevaart. Dit was om inzicht te krijgen in de chloride-indringing.

De onderzoeken na de boringen zijn gedaan door KIWA-KOAC.


Van Den Herik Sliedrecht: Graven voorhavens Eefde
Bij Eefde vormt het sluizencomplex de toegang van de IJssel naar het Twentekanaal. Momenteel wordt daar een nieuwe sluis gebouwd door de combinatie Lock to Twente. Om straks in en uit de sluis te komen dienen er nieuwe voorhavens te worden gegraven. Het zand wat daarbij vrijkomt wordt afgeleverd voor een in Almelo aan te leggen logistiek terrein.
Voor de verificatie van de hoeveelheid te leveren zand is InfraResearch gevraagd om de losgestorte dichtheden te bepalen. Tevens wordt gekeken naar het vochtpercentage van het zand en wordt gelijk gekeken of aan de minimale de eis voor ophoogzand wordt voldaan.
De bemonstering vind zowel plaats in de tussendepots als in het schip.

Gemeente Harlingen: Fietspad en fietstunnel
Voor de gemeente Harlingen zijn boringen uitgevoerd op de N390 bij Midlum. Hoewel dit een provinciale weg is, wilde de gemeente inzicht in de constructie vanwege een gepland fietspad tussen Midlum en Wijnaldum. Een fietstunnel voorziet dan in een veilige oversteek. Verder is er geboord op de Winamerdyk in verband met gepland onderhoud

Combinatie Reef Infra – De Waard: Windpark Noordoostpolder Noordermeerdijk
Voor het plaatsen van een dertiental windmolens met een tiphoogte van bijna 200 m. moest infrastructuur worden aangelegd ten behoeve van de aanvoer en opbouw. Het ging hier om een drietal toevoerwegen, twee kraanwegen, twee logistieke terreinen en dertien kraanopstelplaatsen. InfraResearch heeft de bedrijfscontrole verricht op de benodigde ophogingen van zand, staalslak en menggranulaat.
Bekijk hier meer over Windpark Noordoostpolder

Combinatie Van den Herik – Jansma Drachten: Dijkverbetering Waddenzeedijk en reconstructie Veerdam Ameland
Om de Waddenzeedijk van Ameland met een lengte van 16,5 km toekomstbestendig te maken, is een dijkversterking uitgevoerd. Daarbij is de teenconstructie vervangen door nieuwe breuksteen en deels afgewerkt met gietasfalt. Het inspectiepad is aangepast waarbij een nieuwe fundering en asfalt is aangebracht. Op het talud is nieuwe klei en een versterkingslaag van open steenasfalt aangebracht.
Drie duikers zijn vervangen en één is nieuw aangebracht. Het pad aan de binnenzijde van de dijk, verreden door de werkzaamheden, is ook vernieuwd.
Op de Veerdam is nieuw asfalt met een fundering aangebracht op de kop en is overig asfalt vervangen.
InfraResearch heeft geschiktheidsonderzoeken uitgevoerd op de verschillende toe te passen soorten waterbouwasfalt. Ook is er bedrijfscontrole op de verschillende bouwstoffen zoals klei, zand, meng-granulaat en het asfalt uitgevoerd. 
Neem een Kijkje op de Dijk.

Projectbureau Knooppunt Joure: Ombouw knooppunt A6/A7 bij Joure met onderliggend wegennet
Bij Joure lag één van de laatste verkeerspleinen in Nederland die de snelwegen A6 en A7 verbond. In 2015 is begonnen met de ombouw tot een half sterknooppunt. In opdracht van het Projectbureau heeft InfraResearch verificatieboringen en onderzoek verricht op het onderliggend wegennet alsmede een deel van de hoofdrijbaan links. Verder zijn controleboringen verricht op de fly-overs.A

Aannemersbedrijf De Samenwerking: Herinrichting parkeerterreinen Brugkampweg en Trambaan
In Oosterwolde zijn de parkeerterreinen Brugkampweg en Trambaan opnieuw ingericht. InfraResearch heeft bij het laatstgenoemd terrein de bedrijfscontrole verricht op zand, menggranulaat en asfalt. Tevens is de eerste reeds verwerkte deklaag onderzocht.

Jansma Drachten: Aanleg Rondweg Hemelum
In Hemelum is na vele jaren wachten de wens van een rondweg om het dorp vervuld. Op dit geheel nieuwe tracé heeft InfraResearch bedrijfscontrole verricht op het zand, menggranulaat en het asfalt.
Video: Hemelum krijgt eindelijk rondweg

Reidinga Advies: Onderhoud Noorder- en Zuiderhogeweg Drachten
Op delen van de Noorder- en Zuiderhogeweg ligt een verouderde zgn. dunne geluidsreducerende deklaag die zijn functie verloren heeft. De geluidsreductie is namelijk nihil geworden. Tevens is de nodige schade in de vorm van scheuren aanwezig. In het kader van de besteksvoorbereiding van het onderhoud heeft InfraResearch een opname van de schade gedaan en zijn boringen verricht. Deze boringen zijn gebruikt om inzicht in de constructie te geven en de eventuele teerhoudendheid van het asfalt na te gaan.

Gemeente Harlingen: Onderhoud wegen 2019
In het kader van het wegenonderhoud zijn een aantal locaties aangewezen die daarvoor in aanmerking komen. Op één weggedeelte is de aangrenzende weg van de buurgemeente meegenomen. Aan InfraResearch is gevraagd om onderzoek te doen naar de laagdikte en opbouw van het asfalt alsmede de eventuele teerhoudendheid hiervan. In een aantal gevallen zijn de boringen tot 1 m. onder het wegoppervlakte doorgezet om inzicht in de funderingsconstructie te geven.

Jansma Drachten: Nucleair meten Grou
In Grou is in een aantal straten van de oude dorpskern het rioolstelsel vervangen. Als de buizen en putten zijn aangebracht wordt de sleuf deels aangevuld met zand. Vervolgens komt er een laag Flugsand op om het gewicht van de aanvulling beperkt te houden in dit zettingsgevoelige gebied. Als laatste wordt er een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat aangebracht.
InfraResearch controleerde door nucleair meten of de vereiste verdichtingen van de betreffende lagen is gehaald.

Proefboringen voor Bekaert
Wij hebben voor Bekaert, fabrikant van asfaltwapening en de vertegenwoordiger in Nederland Intercodam, kernen geboord. Het betrof hier een wapening van Fortifex en voor diverse proeven op het verwerkte product zijn een aantal kernen geboord. De boringen waren zowel 110 als 300 mm in diameter. Deze laatste konden niet op de gebruikelijke manier uit het wegdek worden verwijderd, op de foto’s is te zien hoe dit wel kon.